Natječaj za pomoćnike u nastavi – školska godina 2022./2023.

U sklopu projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.”, broj poziva: UP.03.2.1.07. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ I, gimnazija, Avenija Dubrovnik 36 u Zagrebu, partner u Projektu objavljuje

 

 

 Javni poziv

 

za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u I. gimnaziji u Zagrebu – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“

 

Projektom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ predviđen je odabir i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

 

 

POMOĆNIK U NASTAVI / STRUČNI KOMINIKACIJSKI POSREDNIK

 

Broj traženih osoba:

–   5 pomoćnika u nastavi

 

Mjesto rada: I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2022./2023.

 

UVJETI:

– najmanje završena četverogodišnja srednja stručna sprema

– protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

 

DODATNA  ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

– osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik)

– iskustvo u volontiranju

– iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju

– završena edukacija za posao pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Odabir će se izvršiti  uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja/ica zahtjeva.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi /stručnog komunikacijskog posrednika, obrazovna ustanova – osnovna / srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Kandidat/kandidatkinja su prilikom prijavljivanja dužni dostaviti sljedeće dokumente:

zamolbu za posao (vlastoručno potpisanu, navesti datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja te         kontakt broj mobitela i elektronsku poštu)

životopis (ukoliko postoji iskustvo u volonterskom radu potrebno je navesti: naziv institucije/udruge/tvrtke gdje je ono ostvareno, njegovo trajanje  ili navesti iskustvo u radu s djecom, poznavanje stranog/ih jezika i sl.),

dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),

–  uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

–  uvjerenje o položenoj edukaciji za posao pomoćnika u nastavi (ako je osoba posjeduje)

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose I. gimnaziji na elektroničku adresu –  tajnistvo@prva.hr  , s naznakom Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u I. gmnaziji – partneru u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ od 16. do 25. kolovoza 2022. godine na adresu ustanove I. gimnazije  tajnistvo@prva.hr   putem elektroničke pošte.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

U skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), prijavom na Javni poziv osoba daje privolu za prikupljanje i obradu svih unaprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje za navedena radna mjesta, a sve u svrhu zapošljavanja.

 

 

Javni poziv biti će objavljen 16. kolovoza 2022. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Zagreb i otvoren je do 25. kolovoza 2022. godine.

 

 

              RAVNATELJ        _____________________________