Uprava

Ravnateljica:

Dunja Marušić Brezetić, prof.

__________

Tajnica:

Anamarija Ljubljanović, dipl. iur. (zamjena Marko Šeparović, mag. iur.)

__________

Voditeljica računovodstva:

Nives Lovrić, mag. oec.

___________

Administratorica:

Snježana Pavlić-Šepat, prof.

___________

Stručni suradnici:

Željka Gregorin, mag. paed. soc. – stručna suradnica socijalna pedagoginja (zamjena Anamarija Huklek, mag. paed. soc.)

Vlasta Lukačević, prof. – stručna suradnica psihologinja

Tinka Barbutov Krsteva, prof. – stručna suradnica knjižničarka

___________

Tehničko osoblje:

Portiri Krešimir Kolničar

Domari:  Petar Džolić, Edin Džambić

Spremači:  Kimeta Ocvirek, Reza Komarić, Anica Vujčec-Grgurec, Jelka Novak, Ankica Kožul, Lucija Majstorović, Ana Filipović, Milica Gustetić,