ŠKOLA SUTRA

 

U  sljedećim će godinama I. gimnazija nastojati zadržati mjesto među najuspješnijim i najkvalitetnijim školama u Hrvatskoj s tendencijom daljnjeg napredovanja i usavršavanja.

Tri su činjenice koje čine platformu na kojoj se mogu graditi daljnja poboljšanja:

 • upis učenika s velikim potencijalom
 • iznimno kvalitetan zaposlenički kadar
 • izvrsna tehnološka opremljenost škole.

Strategija razvoja I. gimnazije uključuje definiranje vizije i misije škole. Viziju škole predstavljaju dugoročni ciljevi, to je optimalna projekcija prema kojoj se usmjerava djelovanje. Misiju škole predstavlja način na koji se planira ostvariti viziju, ona se sastoji od detaljnijeg opisa aktivnosti koje će se poduzimati, kratkoročnih ciljeva koji su definirani kao stadiji prema ostvarivanju dugoročnih ciljeva.

 

Vizija I. gimnazije

 • Škola koja ravnomjerno razvija i obrazovne i odgojne komponente.
 • Škola sa sjajnim izlaznim rezultatima učenika. Pod izlaznim rezultatima podrazumijevaju se i oni egzaktni, kao što je uspjeh na državnoj maturi i natjecanjima znanja, ali i oni manje egzaktni, no podjednako važni, a to su: zadovoljstvo u školi, osjećaj prihvaćenosti i kompetencije, razvoj zajedničkog duha i osjećaja pripadnosti našoj školi.
 • Škola koja u prvi plan smješta čovjeka i čovječnost. Škola je ustanova u kojoj se ni na trenutak ne smije izgubiti iz vida učenik pojedinac i njegove potrebe. Svaki je učenik jedinstveno i kompleksno biće, tako da i zajednički obrazovni sadržaji moraju biti protkani humanim i toplim odnosom, a mora se učiniti što je moguće više da učenik u školi dobije mogućnost razvijanja svih dimenzija svoje osobnosti. Zato aktivnosti u školi trebaju biti što raznovrsnije i poticati i intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj.
 • Škola s ozračjem u kojemu se njeguju sljedeće vrijednosti: znanje, solidarnost, identitet i odgovornost.
 • Škola u kojoj se svi zaposlenici odgojno-obrazovnog procesa (učenici i zaposlenici škole) tretiraju kao subjekti s uvažavanjem i omogućivanjem da i sami nastave s razvojem. Škola u kojoj postoji slobodna suradnja i prijateljsko i konstruktivno međudjelovanje u ravnini učenik – nastavnik – ravnatelj.
 • Škola koja može odgovoriti na potrebe suvremenog čovjeka u promjenjivom društvenom okružju: naučiti kako učiti (mogućnost samoobrazovanja), razvijati sklonost timskom radu, cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju, jačati i uvježbavati mogućnost povezivanja podataka iz različitih područja, naglašavati važnost logičkog razmišljanja.
 • Škola koja je suvremena i funkcionalna zahvaljujući permanentnom tehnološkom opremanju i nabavci sredstava za rad koja olakšavaju izvođenje nastave.
 • Škola u kojoj je razvijena svijest o vlastitom nacionalnom identitetu i važnosti očuvanja kulturne baštine, u kojoj su prihvaćene općecivilizacijske vrijednosti kao što su tolerancija, poštovanje ljudskih prava i djelovanje na demokratskim zasadama.
 • Škola koja osposobljava za život u multikulturalnom okružju, potiče na aktivan i kreativan život i u kojoj se jača osobna odgovornost prema društvenoj zajednici i okolišu.

 

Misija I. gimnazije:

 • održati kvalitetu upisa učenika u I. gimnaziju (organiziranje kontinuirane promidžbe škole kroz suradnju s osnovnim školama koje joj gravitiraju te održavanjem otvorenog dana I. gimnazije)
 • pojačati kvalitetu izobrazbe u STEM području (prvenstveno otvaranjem razreda s prirodoslovnomatematičkim usmjerenjem, ali i kroz izborni dio nastavnog programa i kroz projekte)
 • kvalitetu redovne nastave održavati na najvišoj razini
 • osigurati kvalitetu fakultativne i izborne nastave i potaknuti što veći broj učenika da se u nju uključi, stvoriti preduvjete za nabavku kvalitetnih pomagala koja još mogu unaprijediti izvođenje fakultativne i izborne nastave
 • osigurati mogućnost učenicima da znanje iz pojedinog predmeta prodube pohađanjem dodatne nastave te omogućiti da u radu s učenicima u sklopu te nastave sudjeluju i bivši učenici naše škole koji su na pojedinim područjima ostvarili iznimne uspjehe
 • stvoriti preduvjete za kvalitetnu realizaciju kurikulumskih međupredmetnih tema (npr. zdravstvenog odgoja ili tema iz građanskog odgoja)
 • posebnu pažnju posvetiti razvitku poduzetnosti kao ključne kompetencije. Koristiti znanja i iskustva stečena provedbom IPA projekta „Škola poduzetničke konkurentnosti na tržištu rada za gimnazijalce“ te pojačati naglasak na razvoj poduzetnosti u sklopu nastave redovnih predmeta.
 • osnažiti multidisciplinarni pristup putem različitih aktivnosti, npr. ekogrupa, projektni dani i slično
 • stvoriti preduvjete za smanjenje fluktuacije nastavnika u svrhu podizanja razine kvalitete nastave i održavanja kontinuiteta kvalitete
 • omogućiti nastavnicima napredovanje u stručnim znanjima i vještinama, kako iz matične znanosti, tako i iz pedagogije, didaktike, obrazovne psihologije i metodike ne bi li učenici imali na raspolaganju predavače s najvišom razinom kompetencije
 • stvoriti uvjete za kvalitetno stručno usavršavanje izvan kolektiva svih zaposlenika I. gimnazije (omogućiti organizacijsku i materijalnu podršku koja je nužna za uspješno usavršavanje izvan same škole s posebnim naglaskom na usavršavanje u inozemstvu – program Erasmus+)
 • omogućiti učenicima i nastavnicima da razviju svoje potencijale u različitim područjima (socijalno angažirani rad, znanost, umjetnost …)
 • omogućiti zadovoljenje različitih interesa učenika putem niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti koje čine odmak od propisanog nastavnog plana i programa i tako ostvariti preduvjete za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • nastaviti rad postojećih izvannastavnih aktivnosti koje tradicionalno djeluju u I. gimnaziji i pokrenuti nove
 • obogatiti školski život pokretanjem novih projekata (npr. prekogranična suradnja) ili obogaćivanjem već tradicionalnih (npr. Humanitarna akcija Kap dobrote)
 • integrirati se u lokalnu zajednicu te osvijestiti međuovisnost kvalitete života i lokalnog okružja putem obogaćivanja društvenog života učenika i stanovnika Novog Zagreba
 • jačati socijalnu osjetljivost i senzibilitet za potrebite, iskazivanje humanosti i brige za opće dobro
 • promicati volonterske i ekološke djelatnosti
 • poticati učenike na sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima i edukativnim sadržajima izvan same I. gimnazije (npr. Govornička škola, Ljetna škola znanosti, Festival svjetske književnosti, debatni kampovi…)
 • nastaviti uspješnu suradnju sa ostalim školama u zajedničkim športskim i umjetničkim aktivnostima
 • organizirati kontinuiranu suradnju s različitim institucijama, poglavito onima iz neposrednog okružja (npr. Muzej suvremene umjetnosti).