JAVNI POZIV za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo- STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/INJA

Na temelju članka 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.) ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo

STRUČNI/A SURADNIK/ICA PEDAGOG/INJA- na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: sveučilišni magistar/magistra pedagogije

Može se primiti na javni poziv za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva osoba ako:

  1. a) je nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja
  2. b) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih;
  3. c) ima odgovarajuću stručnu spremu predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku,

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18 ) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva ne smatra se kandidatom.

Ako se na javni poziv ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom pozivu.

Prijavom na javni poziv kandidati su suglasni da I. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama I. gimnazije.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj:  29. 10. 2018.- 6. 11. 2018.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole

 

I. gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ JAVNI POZIV za stručnog suradnika pedagoga“

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: https://www.prva.hr/.

 

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.