Odluka o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika/ice biologije

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te odredbe članka 11. Pravilnika o radu I. gimnazije od 28. siječnja 2015. godine, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora I. gimnazije danu na sjednici održanoj 24. srpnja 2018. godine, ravnateljica I. gimnazije donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika/ice biologije

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ice biologije na određeno, nepuno radno vrijeme objavljenog dana 3. srpnja 2018. godine na internetskoj stranici I. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izabrana je kandidatkinja Marija Radić.

II.

S imenovanom radnicom sklopit će se Ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, počevši dana 24. srpnja 2018. godine.

III.

Ova će se Odluka objaviti na internetskoj stranici I. gimnazije.

 IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

 

                                                                                                    Ravnateljica

Dunja Marušić Brezetić, prof.