Odluka o odabiru kandidata za nastavnika/cu njemačkog jezika

Na temelju odredbe članka 114. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) te odredbe članka 11. Pravilnika o radu I. gimnazije od 28. siječnja 2015. godine, nakon provedenog natječajnog postupka, a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora I. gimnazije danu na sjednici održanoj elektronskim putem 14. prosinca 2017. godine, ravnateljica I. gimnazije donosi sljedeću

 

ODLUKU

o izboru kandidata za radno mjesto nastavnika/ce njemačkog jezika

 

I.

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto nastavnika/ce njemačkog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme, do povratka odsutne radnice s neplaćenog dopusta objavljenog dana 5. prosinca 2017. godine na internetskoj stranici I. gimnazije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izabrana je kandidatkinja Tatjana Jukić, prof. iz Zagreba.

 

II.

S imenovanom radnicom sklopit će se Ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, počevši dana 15. prosinca 2017. godine.

 

III.

Ova će se Odluka objaviti  na internetskoj stranici I. gimnazije.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

 

 

                                                                                        Ravnateljica

 

Dunja Marušić Brezetić, prof.