Natječaj za spremačicu na puno neodređeno radno vrijeme

Klasa: 112-02/23-01/05

Urbroj: 251-84-23-01

Zagreb, 20. travnja  2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20,151/22), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36,  Zagreb, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Spremač/ica– puno neodređeno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18., 98/19 i 64/20,151/22)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj treba navesti osobno ime, adresu stanovanja, kontakt podaci (broj mobitela/telefona, e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

-životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika)

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika),

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu ne stariji od dana raspisivanja natječaja (preslika)

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20,151/22) ne starije od 6 mjeseci (preslika).

 

 

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu provodi se jedan ili više selekcijskih postupaka sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja u I. gimnaziji.

 

Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove selekcijskom postupaku na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Ako se na javni natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da I. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj:  20. 4. 2023. – 28. 4. 2023.

 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

I. gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ za natječaj – spremač/ica“

 

Natječajna dokumentacija neće se vratiti kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: https://www.prva.hr/ u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora s odabranim kandidatom.

 

 

 

 

Ravnateljica I. gimnazije

_________________________

Dunja Marušić Brezetić, prof.