Sudjelovanje I. gimnazije u istraživanju o percepciji mentalnog zdravlja mladih

U okviru školskih preventivnih strategija, u  srijedu 15. 12.2021.  dvije grupe učenika i učenica trećih (izborna psihologija)  i četvrtih razreda  I. gimnazije sudjelovale su kao fokus grupe u kvalitativnom istraživanju na temu “Percepcija mladih o važnosti mentalnog zdravlja”. Istraživanje je provela bivša učenica I. gimnazije, sada studentica studija socijalnog rada  na Pravnom fakultetu u Zagrebu Hana Adamović.  Kroz tri istraživačka pitanja tome koje poteškoće mentalnog zdravlja mladi uočavaju kod svojih vršnjaka, što percipiraju kao glavne uzroke te što prepoznaju kao izvor podrške, naši učenici i učenice su pokazali znanje, zainteresiranost i angažman vezano uz temu istraživanja.

Sl. 1. Sudjelovanje maturantica I. gimnazije u istraživanju na temu “Percepcija mladih o važnosti mentalnog zdravlja”

Sl. 2.  Infografika o resursima podrške u području mentalnog zdravlja mladih