Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 58. i 60. Statuta I. gimnazije, Školski odbor I. gimnazije, Zagreb, Avenija Dubrovnik 36 raspisuje

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Škole

 

Ravnatelj/ravnateljica Škole mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

  1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položeni stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uvjeti: prema članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat je dužan dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis,

– domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu,

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o položenome stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze njegova polaganja,

– dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidate koji su ih bili dužni steći,

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova) ne starije od 30 dana od dana objave natječaja,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja),

– program rada za mandatno razdoblje

 

Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama u izvorniku ili ovjerenom presliku, a  dokazuju se na sljedeći način:

  1. poznavanje stranog jezika:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

– drugom ispravom

  1. osnovne digitalne vještine:

– javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti,

– potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

– drugom ispravom,

  1. iskustvo rada na projektima:

– dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata – osobnom izjavom kandidata u životopisu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa dužni su  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo prednosti i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na pet godina.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama I. gimnazije (www.prva.hr) te u Narodnim novinama.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno u referadu I. gimnazije ili preporučenom pošiljkom na adresu: I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb, uz naznaku: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu škole – ne otvarati«.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama I. gimnazije.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati bit će pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

 

Predsjednica Školskog odbora

Meri Matušan, prof.