Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17) i i članku 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br.: 57/12, 120/12 i 16/17) ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

          za  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

  1. NASTAVNIK/CA POVIJESTI- na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: magistar/magistra povijesti

 

Može se primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

 

  • a) je nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala te je prijavljena u evidenciju Zavoda 30 dana;
  • b) ima odgovarajuću stručnu spremu predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se osposobljavanje prima na stručno osposobljavanje;
  • c) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-motivacijsko pismo

-presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu ili osobne iskaznice ili radne     dozvole ukoliko se radi o strancu,

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku,

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana. Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti potrebne originale dokumenata ili ovjerene preslike.

 

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Ako se na javni poziv ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom pozivu.

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju ravnateljica može obaviti razgovor s kandidatom.

Prijavom na javni poziv kandidati su suglasni da I. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama I. gimnazije.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj:  14. 11. 2019.- 22. 11. 2019.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

I.gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- nastavnik/ica povijesti“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: https://www.prva.hr/.