Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- NASTAVNIK/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17) i i članku 6., 7. i 8. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br.: 57/12, 120/12 i 16/17) ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

          za  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE- na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: magistar/magistra kineziologije

Može se primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je nezaposlena osoba do navršenih 30 godina koja nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala te je prijavljena u evidenciju Zavoda 30 dana;

b) ima odgovarajuću stručnu spremu predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se osposobljavanje prima na stručno osposobljavanje;

c) bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog radnog staža u mirovinskom osiguranju, ima manje od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku,

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17 ) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

 

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom.

Ako se na javni poziv ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom pozivu.

Prijavom na javni poziv kandidati su suglasni da I. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama I. gimnazije.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj:  20. 8. 2018.- 28. 8. 2018.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

  1. gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ JAVNI POZIV za stručno osposobljavanje za rad bez zansivanja radnog odnosa- nastavnik/ica tjelesne i zdravstvene kulture“

 

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: https://www.prva.hr/.