Odluka o poništenju natječaja za nastavnika/cu engleskog i španjolskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) i članka 56. Statuta I. gimnazije (pročišćeni tekst) od 26. travnja 2016. godine (KLASA: 012-03/16-01/01; URBROJ: 251-84-16-02) ravnateljica I. gimnazije donosi

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za radno mjesto nastavnika/ce engleskog i španjolskog jezika

 

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto nastavnika/ce engleskog i španjolskog jezika na određeno, nepuno radno vrijeme objavljen 2. studenoga 2017. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči I. gimnazije.

 

 

II.

Ova Odluka bit će objavljena u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči I. gimnazije.

 

 

Ravnateljica

Dunja Marušić Brezetić, prof.