Natječaj za nastavnika/icu matematike

Klasa: 112-02/22-02/10

Urbroj: 251-84-22-01

Zagreb, 22. prosinca  2022. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/ica matematike –određeno nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno)- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18., 98/19 i 64/20) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96, 80/99).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj treba navesti osobno ime, adresu stanovanja, kontakt podaci (broj mobitela/telefona, e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika),

-dokaz o državljanstvu (preslika),

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu ne stariji od dana raspisivanja natječaja (preslika)

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) ne starije od 6 mjeseci (preslika),

-motivacijsko pismo  –  selekcijski postupak

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu provodi se jedan ili više selekcijskih postupaka sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja u I. gimnaziji. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti i motivacijsko pismo –  selekcijski postupak.

Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad sukladno odredbi članka 25. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Ako se na javni natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da I. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava na natječaj:  22. 12. 2022. – 30. 12. 2022.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

I.gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ za natječaj – nastavnik matematike na određeno radno vrijeme“

Natječajna dokumentacija neće se vratiti kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: https://www.prva.hr/ u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora s odabranim kandidatom.

 

 

Ravnateljica I. gimnazije

_________________________

Dunja Marušić Brezetić, prof.