Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice biologije

Klasa: 112-02/22-02/08

Urbroj: 251-84-22-01

Zagreb, 26. kolovoza  2022. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), ravnateljica I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. Nastavnik/ica biologije – puno određeno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18., 98/19 i 64/20) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96, 80/99).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (u kojoj treba navesti osobno ime, adresu stanovanja, kontakt podaci (broj mobitela/telefona, e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuje)  kandidati su obvezni priložiti:

-životopis

-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (preslika),

-dokaz državljanstvu (preslika),

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu ne stariji od dana raspisivanja natječaja (preslika)

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) ne starije od 6 mjeseci (preslika),

-motivacijsko pismo  – prvi selekcijski postupak

 

U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu provode se selekcijski postupci. Kandidati su dužni uz prijavu priložiti i motivacijsko pismo – prvi selekcijski postupak. Nakon vrednovanja motivacijskog pisma, provest će se drugi selekcijski postupak sukladan Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u I. gimnaziji, a o čemu će minimalno 3 najbolje rangirana kandidata biti obavještena putem elektroničke pošte.

Smatrat će se da je kandidat, koji se ne odazove bilo kojem od selekcijskih postupaka na koji je pozvan, odustao od prijave te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana. Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad sukladno odredbi članka 25. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22).

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Ako se na javni natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da I. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj:  26. 8. 2022. – 5. 9. 2022.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

  1. gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ za natječaj – nastavnik biologije“

 

Natječajna dokumentacija neće se vratiti kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: https://www.prva.hr/ u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora s odabranim kandidatom.

 

 

 

 

Ravnateljica I. gimnazije

 

_________________________

Dunja Marušić Brezetić, prof.