Natječaj za radno mjesto nastavnika/ice hrvatskog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje: 

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnika/ice hrvatskog jezika – na određeno, puno radno vrijeme – (20 sati nastave), zamjena za bolovanje – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku,

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na  oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ako se na javni natječaj ne prijavi kandidat koji ispunjava propisane i objavljene uvjete, obustavit će se postupak po ovom natječaju. U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno sklapanja ugovora o radu ravnateljica može obaviti razgovor s kandidatom.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da I. gimnazija, kao voditelj zbirke podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama I. gimnazije.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj:  31. 10. 2018.- 8. 11. 2018.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

  1. I. gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ za natječaj – nastavnik/ica hrvatskog jezika“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: https://www.prva.hr/.

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.