Natječaj za nastavnika/cu njemačkog jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Nastavnika/ce njemačkog jezika – na određeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno, 14 sati nastave) – do povratka odsutne radnice s neplaćenog dopusta – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14 i 07/17) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96, 80/99).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-presliku rodnog lista,

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku,

-uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17 ) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetPrijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:

I. gimnazija Zagreb,

Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb,

s naznakom „ za natječaj – nastavnik/ca njemačkog jezika“

 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Škola zadržava pravo organizirati dodatno testiranje i razgovor s kandidatima koji udovoljavaju formalne uvjete natječaja, a u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova nastavnik/ca njemačkog jezika, o čemu će isti biti obaviješteni putem internetske stranice Škole.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora s odabranim kandidatom.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj: 5. 12. 2017.- 13. 12. 2017.

 

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.