Tea Prohaska

Rođena u Mostaru, osnovnu školu i gimnaziju završila u Splitu. Diplomirala 1980. godine na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer eksperimentalna fizika.
Nakon diplome kratko je volontirala na Institutu za fiziku i bila demonstrator i asistent na Veterinarskom fakultetu. Školske godine 1980./81. zapošljava se kao profesor fizike u Građevinskom obrazovnom centru. Šk. godine 1991./92. dolazi u Prvu gimnaziju. Te godine polaže i pedagoške predmete.
Od samog dolaska organizira rad fizikalne grupe i natjecanja iz fizike u različitim kategorijama (rješavanje zadataka i eksperimentalni radovi).
Od 1997. do 2007. god. bila  je član Županijskoga povjerenstva za natjecanje iz fizike.
Sudjelovala je u radu raznih povjerenstava (za programe fizike i prirodoslovlja, za udžbenike, razna natjecanja….) Recenzirala je više udžbenika i priručnika iz fizike za gimnazije i suautor je udžbenika iz fizike za II. razred gimnazije.
Dugogodišnji je mentor studentima nastavnog smjera i profesorima pripravnicima.
Godine 2001. promovirana je u profesora mentora, a 2007. u profesora savjetnika.
Godine 2002. izabrana u Upravni odbor Hrvatskoga fizikalnog društva čiji je član bila do 2006. godine. Aktivno je sudjelovala u obilježavanju svjetske godine fizike (2005. godina) sudjelujući u organizaciji i realizaciji projekta „Ljepota fizike“.
Osim rada u redovnoj nastavi i vođenja fizikalne grupe povremeno organizira predavanja znanstvenika o temama za koje učenici pokažu interes.
„Muči“ učenike  inzistiranjem na tome da moraju misliti i konstantno upotrebljavati i vježbati „male sive“.