Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 31 

Anketa

Što misliš o postavljanju garderobnih ormarića za učenike I. gimnazije?
 
Natječaji
JAVNI NATJEČAJ za prodaju stana u vlasništvu I. gimnazije Ispis
Petak, 19 Svibanj 2017 18:00

Klasa: 602-03/17-01/241

Urbroj: 251-84-17-01

Zagreb, 19.5.2017.

Na temelju članka 28. Statuta I. gimnazije, Odluke Školskog odbora o prodaji školskog stana, te Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora I. gimnazije (KLASA: 602-03/15-01/951, URBROJ: 251-03-02-15-2) Školski odbor I. gimnazije, Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, raspisuje dana ­­­­­19.5.2017. godine.

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju stana u vlasništvu I. gimnazije

  

1) Predmet prodaje je jednosobni stan broj 8, na XIX (devetnaestom) katu, ukupne površine 42,84 čm. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u Ulici Božidara Magovca 107, Zagreb, sagrađenoj na k.č.br.  1234/1 k.o. Zaprudski otok, upisanoj u zk.ul.br. 534, podul.br. 51697 k.o. Zaprudski otok.

2) Početna prodajna cijena po m2 iznosi 6.580,22 kuna

3) Ukupna početna prodajna cijena stana iznosi  281.897,00 kuna 

4) Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj. 

5) Ponuda na natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici s naznakom <<Natječaj za prodaju stana -  ne   otvaraj>>, preporučenom poštom ili osobno u tajništvu Škole, na adresu: 

                           I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 19.6.2017. godine

6) Ponuda  za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

- oznaku stana,

- ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa  adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta;

- presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu;

- presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravnu osobu);

- ponuđeni iznos prodajne cijene, isti ili veći od oglašenog u javnom natječaju;

- broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat  jamčevine (za fizičke i pravne osobe);

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;

7) Neće se razmatrati ponude:

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavanju uvjete iz javnoj natječaja;

8) Osobe koje sudjeluju u natječaju dužne su položiti jamčevinu u iznosu 7.420,00 kuna na žiro račun I. gimnazije br.:  

                HR6123600001101444360 (Zagrebačka banka)   ,

poziv na broj 99, opis plaćanja: jamčevina za javni natječaj

9) Jamčevina se vraća natjecateljima koji nisu uspjeli u natječaju u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja, bez prava na obračun kamata.

- jamčevina najpovoljnijeg natjecatelja uračunava se u kupoprodajnu cijenu.

- uplaćena jamčevina ne vraća se najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude odnosno  od  sklapanja ugovora o kupoprodaji.

10) Zainteresirani mogu obaviti pregled stana, uz prethodnu najavu telefonskim putem, 01/6601-153 (tražiti tajništvo)

11) Pisane ponude će se otvarati 27.6.2017. godine u  11,00 sati u prostorijama I. gimnazije, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb. Javnom otvaranju ponuda mogu sudjelovati natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje ovjerene punomoći.

12) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Ako dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, I. gimnazija pozvat će te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos kupoprodajne cijene.

13) I. gimnazija zadržava pravo ne izabrati ni jednu ponudu i za to nije dužna davati nikakva obrazloženja, a niti nadoknađivati troškove koje su ponuditelji imali pri sastavljanju ponuda.

14) Ugovor o kupoprodaji sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od konačnog utvrđivanja najpovoljnije ponude, u suprotnom će se smatrati da je odustao od Ugovora. Najpovoljniji natjecatelj je dužan u roku od 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora uplatiti preostali iznos kupovne cijene (razlika između ponuđenog iznosa i uplaćene jamčevine). Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez, zemljišnoknjižnu provedbu ugovora i sl.) snosi kupac.

15) O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 dana od završetka postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Na rezultate natječaja može se podnijeti prigovor I. gimnaziji, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb, u roku od 8 dana od dana dostave.

16) Informacije o natječaju mogu se dobiti u uredovno radno vrijeme na telefon: 01/6601-153

 

 

 
Natječaj za radno mjesto nastavnika mađarskog jezika i kulture po modelu C Ispis
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 12:35

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto: Nastavnik mađarskog jezika i kulture- model C

na određeno, nepuno radno vrijeme (7 sati nastave) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) VSS, profesor mađarskog jezika;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

-       uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom  21. ožujka 2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
I. gimnazija Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, 10 020 Zagreb, s naznakom „ za natječaj – nastavnik mađarskog jezika i kulture- model C“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole u roku petnaest dana od potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.

 
Natječaj za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Ispis
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 12:34

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto: Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture

na određeno, nepuno radno vrijeme (7 sati nastave)- 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) VSS, profesor tjelesne i zdravstvene kulture;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

-       uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom  21. ožujka 2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
I. gimnazija Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, 10 020 Zagreb, s naznakom „ za natječaj – nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole u roku petnaest dana od potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.

 
Natječaj za radno mjesto nastavnika matematike Ispis
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 12:33

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto: Nastavnik matematike

na određeno, nepuno radno vrijeme (3 sata nastave) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) VSS, profesor matematike;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

-       uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom  21. ožujka 2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
I. gimnazija Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, 10 020 Zagreb, s naznakom „ za natječaj – nastavnik matematike“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole u roku petnaest dana od potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.

 
Natječaj za radno mjesto nastavnika fizike Ispis
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 12:32

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto: Nastavnik fizike

na određeno, nepuno radno vrijeme (6 sati nastave) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) VSS, profesor fizike;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

-       uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom  21. ožujka 2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
I. gimnazija Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, 10 020 Zagreb, s naznakom „ za natječaj – nastavnik fizike“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole u roku petnaest dana od potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.

 
Natječaj za radno mjesto nastavnika filozofije Ispis
Ponedjeljak, 13 Ožujak 2017 12:31

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto: Nastavnik filozofije

na određeno, nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) VSS, profesor filozofije;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

-       uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom  21. ožujka 2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
I. gimnazija Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, 10 020 Zagreb, s naznakom „ za natječaj – nastavnik filozofije“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole u roku petnaest dana od potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.

 
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa –profesor/ica sociologije Ispis
Četvrtak, 09 Ožujak 2017 15:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa –profesor/ica sociologije

na određeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj

 

Uvjeti:
a) VSS, diplomirani profesor/ica sociologije;

b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-       presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

-       presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

-       presliku rodnog lista,

-       elektronički zapis o radno-pravnom statusu u izvorniku

-       uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola na sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su na njega se pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti priložiti dokaze o istom. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja odnosno zaključno sa danom  17. ožujka 2017. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole:
I. gimnazija Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, 10 010 Zagreb, s naznakom „ za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- profesor/ica sociologije“.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole u roku petnaest dana od potpisivanja ugovora s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica I. gimnazije

Dunja Marušić Brezetić, prof.

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 » > Kraj >>

Stranica 1 od 7

Obavijesti

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi za učenike 2.a razreda održat će se u utorak, 27. lipnja u 12,00 sati.

 
Dopunski rad za učenike

Dopunski rad za učenike održat će se prema sljedećem rasporedu:

Dopunski rad iz matematike za 1. razred (prof. Šebek):


UTORAK, 20. 6., 9:30-11:45 (3h)
SRIJEDA, 21. 6., 9:30-11:45 (3h)
PONEDJELJAK, 26. 6., 9:30-11:00 (2h)
UTORAK, 27. 6., 9:30-11:00 (2h)

Učenici trebaju doći ispred zbornice.


Dopunska rad iz matematike (prof. Šašić Smojver):

UTORAK, 20. 6., 8:00  (5 školskih sati)
SRIJEDA, 21. 6., 8:00 (5 školskih sati)

 

Dopunski rad iz matematike (prof. Kus Petrić):


UTORAK, 20. 6., 12:00-14:15
SRIJEDA, 21. 6., 9:00-11:15
UTORAK, 27. 6., 10:00-11:30
SRIJEDA, 28. 6., 9:00-10:30

 

Dopunski rad iz fizike (prof. Bračić):
UTORAK, 20. 6., 10:30
PONEDJELJAK, 26. 6., 12:00
UTORAK, 27. 6., 8:00

 

 

Dopunski rad iz latinskog jezika za 1. razred:


PONEDJELJAK, 26. 6., 14:00-15:30
UTORAK, 27. 6., 10:30-12:45
SRIJEDA, 28. 6., 8:00-10:15
PETAK, 30. 6., 9:30-11:00

 

Dopunski rad iz latinskog jezika za 2. razred:


PONEDJELJAK, 26. 6., 15:30-17:00
UTORAK, 27. 6., 8:00-10:15
SRIJEDA, 28. 6., 10:30-12:45
PETAK, 30. 6., 11:00-12:30


 
Predmetni ispiti za učenike

Predmetni ispiti za učenike održat će se prema sljedećem rasporedu:

L. H. (1.a):

- tjelesna i zdravstvena kultura - 21.6. u 9,00 sati

- kemija - 26.6. u 13,00 sati

- matematika - 27.6. u 12,00 sati

- latinski jezik - 30.6. u 8,00 sati

 

L. I. Š. (3.c):

- hrvatski jezik - 30.6. u 9,00 sati

 

I. P. (3.e):

- geografija - 21.6. u 12,00 sati

 

M. Ž. (3.e):

- kemija - 26.6. u 13,00 sati

- matematika - 28.6. u 9,00 sati

- hrvatski jezik - 30.6. u 9,00 sati

 

L. P. (4.c):

- matematika - 21.6. u 10,00 sati

 

Tražilica

Copyright I.GIMNAZIJA, Joomla templates by SG web hosting, design by vex